Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 r.


Według stanu na 31.12.2022 r. majątek Spółki przedstawia się następująco:

1. Aktywa trwałe 174 267 244,08
2. Aktywa obrotowe 740 032,45
Razem Aktywa: 175 007 276,53 zł.

1. Kapitał własny: 20 405 233,34 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 154 602 043,19 zł
Razem Pasywa: 175 007 276,53 zł.

Dochody i straty

Spółka osiągnęła przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 4 367 703,34 zł.
29,43% dotyczy działalności podstawowej
67,50% dotyczy działalności operacyjnej
3,06% dotyczy działalności finansowej
Działalność roku 2022 Spółka zakończyła stratą netto w wysokości 13 154 269,14 zł.

­