Według stanu na 31.12.2021 r. majątek Spółki przedstawia się następująco:
1. Aktywa trwałe 181 472 025,54
2. Aktywa obrotowe 2 192 849,33
Razem Aktywa: 183 664 874,87 zł.
 
1. Kapitał własny: 21 559 502,48 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 162 105 372,39 zł
Razem Pasywa: 183 664 874,87 zł.
 
Dochody i straty
 
Spółka osiągnęła przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 4 878 278,79 zł.
26,59% dotyczy działalności podstawowej
73,32% dotyczy działalności operacyjnej
0,09% dotyczy działalności finansowej
Działalność roku 2021 Spółka zakończyła stratą netto w wysokości 6 631 276,44 zł.
­