Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Według stanu na 31.12.2020 r. majątek Spółki przedstawia się następująco:
1. Aktywa trwałe 183 476 447,17
2. Aktywa obrotowe 3 774 614,25
Razem Aktywa: 187 251 061,42 zł.

1. Kapitał własny: 19 190 778,92 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 168 060 282,50 zł
Razem Pasywa: 187 251 061,42 zł.


Dochody i straty


Spółka osiągnęła przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 2 571 472,96 zł.
55,00% dotyczy działalności podstawowej
30,25% dotyczy działalności operacyjnej
14,75% dotyczy działalności finansowej
Działalność roku 2020 Spółka zakończyła stratą netto w wysokości 6 757 938,90 zł.

­