Według stanu na 31.12.2019r. majątek Spółki przedstawia się następująco:

1.      Aktywa trwałe           181 293 819,09 zł

2.      Aktywa obrotowe         2 840 765,30 zł

Razem Aktywa:  184 134 584,39 zł

 

Kapitał własny:   10 948 717,82 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:   173 185 866,57 zł

Razem Pasywa:   184 134 584,39 zł.

 

Dochody i straty

 

Spółka osiągnęła przychody z tytułu swojej działalności w wysokości:  1 332 554,00 zł.

90,58% dotyczy działalności podstawowej

2,14% dotyczy działalności operacyjnej

7,28% dotyczy działalności finansowej

Działalność roku 2019 Spółka zakończyła stratą netto w wysokości: 9 411 188,46 zł.

­