Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

   Celem Spółki jest wspieranie we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, zwanego dalej
Szpitalem, w zakresie inwestycji na terenie Szpitala, zapewnienia i organizacji finansowania inwestycji Szpitala, pośredniczenia w finansowaniu inwestycji w obszarze działania Szpitala. Działalność Spółki może również obejmować działania mające na celu poszerzenie zakresu oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez Szpital.

Więcej...
­